Overslaan en naar de inhoud gaan

Bevoegde instanties

De uitrol van glasvezel valt onder verschillende bevoegdheden, zowel lokaal als regionaal. Deze pagina geeft een overzicht van de bevoegde instanties of betrokken organisaties, maar is geenszins exhaustief.

Wat de lokale bevoegdheden en vergunningen betreft, dient men zich te richten tot het lokaal gemeentebestuur en/of de politie.

Federaal

Naam

Beschrijving

BCO or “Broadband Competent Office”

Het Broadband Competent Office informeert Belgische stakeholders (bedrijven, overheden en burgers) over de uitrol van breedband in België en kan daarbij ook een coördinerende rol spelen.

BIPT of Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Het BIPT is de Belgische telecomregulator. Elke operator moet zich verplicht aanmelden bij het BIPT, zie de pagina voor nieuwe operatoren op de website van het BIPT. Daarnaast behandelt het BIPT ook de geschillen tussen operatoren onderling en geschillen over de toegang tot fysieke binnenhuisinfrastructuur (in het kader van de BCRD).

KLIM / CICC

KLIM / CICC is het federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt, meer informatie is te vinden op de pagina over KLIM/CICC.

Ombudsdienst voor telecommunicatie

De Ombudsdienst voor telecommunicatie behandelt klachten van klanten over hun telecomoperator, indien zij rechtstreeks bij de telecomaanbieder geen bevredigende oplossing hebben kunnen bereiken.

Vlaams

Naam

Beschrijving

Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer is wegbeheerder van de autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaamse Gewest.

Departement Omgeving

Het Departement Omgeving staat in voor het omgevingsbeleid op Vlaams niveau en behandelt de omgevingsvergunningen.

Informatie Vlaanderen

Informatie Vlaanderen ondersteunt de overheden in Vlaanderen bij het digitaliseren van dienstverlening. Het is verantwoordelijk voor KLIP en GIPOD, respectievelijk het Kabel- en Leidinginformatieportaal en het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein. Meer informatie is te vinden op de pagina’s over KLIP en GIPOD op deze site.

Vlaamse Geschillencommissie

De Vlaamse Geschillencommissie is bevoegd voor geschillen die betrekking hebben op de toepassing van de BCRD in het Vlaamse Gewest.

VVSG of Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten

De VVSG is de ledenorganisatie van alle 300 Vlaamse steden en gemeenten.

Waals

Naam

Beschrijving

AdN of Agence du Numérique

AdN maakt deel uit van de digitale strategie van het Waalse Gewest, Digital Wallonia. AdN ontwikkelt en voert de digitale strategie uit, in nauwe samenwerking met de Waalse Regering, de verschillende overheidsdiensten en de betrokken stakeholders. Onder de projecten van AdN behoort ook het Giga-Région-project dat tot doel heeft volledig Wallonië te voorzien van 1-Gbps-connectiviteit.

Commission de coordination des chantiers, 

Comité technique

Zowel de commissie als het comité implementeren de bepalingen van het Décret des impétrants. Hun taken worden beschreven in deze brochure.

Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme

Het Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme maakt deel uit van de SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie en is bevoegd voor stedenbouwkundige vergunningen.

PoWalCo

PoWalCo is het Portail Wallon de coordination des chantiers, een uitwisselingsplatform voor informatie over bouwwerven in Wallonië. Voor meer info, zie de pagina over PoWalCo.

SPW Mobilité Infrastructures

De SPW Mobilité et Infrastructures is bevoegd voor de vergunningen m.b.t. het innemen van het openbaar domein (indien het gewestwegen betreft) en voor de machtiging tot uitvoering van een werf en alle andere bepalingen m.b.t. bouwwerven in de buurt van (water)wegen.

UVCW of Union des Villes et Communes de Wallonie

De UVCW is de ledenorganisatie van alle Waalse steden en gemeenten.

Brussels

Naam

Beschrijving

Brulocalis

Brulocalis of de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) is de ledenorganisatie van de Brusselse stad en gemeenten.

Brussel Mobiliteit

Brussel Mobiliteit is de gewestelijke overheidsdienst die bevoegd is voor de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg. Dit gebeurt onder andere via het Osiris-platform. Voor meer informatie, zie de pagina over Osiris.

Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen

Deze commissie heeft als taak de werkzaamheden in de buurt van de openbare weg, in tijd en ruimte te coördineren, en verduidelijkt daarbij ook de eventuele maatregelen die vereist zijn om de mobiliteit van alle weggebruikers te verzekeren.

IRISnet

IRISnet biedt oplossingen aan die hoofdzakelijk op zijn eigen glasvezelinfrastructuur steunen om de connectiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen voor openbare instanties en stadsdiensten.

Urban.brussels

Urban.brussels is de overheidsdienst die de territoriale ontwikkeling van het hele Brusselse Gewest ondersteunt op het vlak van stedenbouw.

Interfederaal

Naam

Beschrijving

IGB of Instantie voor Geschillenbeslechting

De IGB is bevoegd voor geschillen in het kader van de implementatie van de BCRD, die betrekking hebben op toegang tot en transparantie van fysieke infrastructuur en de coördinatie en transparantie van civiele werken. Er bestaan ook regionale geschilleninstanties.