Overslaan en naar de inhoud gaan

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Hieronder wordt een kort overzicht hiervan geschetst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit overzicht heeft geenszins de bedoeling exhaustief te zijn, zeker wat de lokale regelgeving betreft. Een operator die glasvezel wenst uit te rollen in een bepaalde gemeente of stad, neemt dan ook het best eerst contact op met het gemeente- of stadsbestuur.

KLIM

Iedereen die grondwerken wil uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verplicht om via KLIM plannen op te vragen om hinder aan bestaande pijpleidingen en kabels te vermijden. Meer informatie over de bepalingen en het hiervoor gebruikte KLIM-platform is te vinden op deze pagina op de website. Ook via Osiris (zie verder) kan KLIM geraadpleegd worden.

Stedenbouwkundige vergunning

In het kader van de uitrol van glasvezel is, overeenkomstig artikel 98 §1 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning vereist voor de volgende werkzaamheden en handelingen :

  • Het plaatsen van vaste installaties (straatkasten, pylonen, of andere);
  • Het plaatsen van elementen aan gevels;
  • Werkzaamheden die de aanleg of het profiel van een weg wijzigen;
  • Werkzaamheden die het reliëf van de bodem aanzienlijk wijzigen (volgens de jurisprudentie van de Raad van State 50 cm)
  • Werkzaamheden die betrekking hebben op een beschermd goed of een goed dat is ingeschreven op de bewaarlijst.

Volgens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect gelden hierop evenwel enkele vrijstellingen. Deze worden hieronder samenvattend beschreven. De correcte uitgebreide formulering vindt u in het besluit zelf. Zo zijn er ook op een beschermd goed andere artikels van toepassing dan hieronder vermeld. De genoemde vrijstellingen gelden in alle hierna vermelde gevallen voor zover de beschouwde handelingen en werkzaamheden de stedenbouwkundige reglementering volgen. 

Bij werkzaamheden langs wegen is er een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor:

  • de plaatsing, vernieuwing of verplaatsing van kabels, buizen, leidingen en goten van minder dan 1,25 meter binnendiameter, gelegen in de openbare ruimte (artikel 6, 4°);
  • het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van de bijbehorende elementen van al dan niet ondergrondse technische installaties zoals bedieningskasten voor teledistributie, voor zover deze handelingen en werkzaamheden niet herhaaldelijk langs een weg worden uitgevoerd; (artikel 7, 3°, e).

Bij wijzigingen in een gebouw is er onder andere een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen of wegnemen van telecommunicatie-apparatuur (artikel 9, °1) voor zover ze het aanzicht of bouwvolume van het gebouw niet wijzigt.

Bij wijzigingen aan de buitenkant van een gebouw is er een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor de plaatsing tegen de gevel van technisch materieel voor huishoudelijk gebruik met een oppervlakte van minder dan 0,1 m² en een uitsprong van minder dan 12 cm (artikel 21, 4°). 

Voor wijzigingen waarvoor wel een stedenbouwkundige vergunning vereist is, geldt er onder bepaalde voorwaarden een lichtere procedure waarbij geen advies van de gemachtigde ambtenaar of de gemeente nodig is, indien deze werkzaamheden geen advies van de overlegcommissie en geen speciale regels van openbaarmaking vereisen (voor meer details, zie artikel 22, 2°).

Verder gelden er ook vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunning voor installaties, indien deze dienen om telecommunicatieantennes te installeren (zie artikels 28 t.e.m. 30).

De bepalingen voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning worden beschreven op deze pagina van urban.brussels

Uitvoeringsvergunning en Osiris

Een uitvoeringsvergunning is verplicht aan te vragen voor alle bouwplaatsen (behalve bij bepaalde uitzonderingen) en moet via Osiris aangevraagd worden. Meer informatie hierover (en bijkomende verplichtingen) is te vinden op de pagina over Osiris. Voor bouwplaatsen van enige omvang en gelegen langs gewestwegen of belangrijke gemeentelijke wegen is ook het advies van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen vereist.

De aanvragen en de akkoorden moeten in Osiris worden ingevoerd en alle informatie en documenten worden uitsluitend via Osiris verzonden en ontvangen.

Voor dringende werkzaamheden of werkzaamheden met beperkte impact in tijd en ruimte volstaat een uitvoeringsverklaring: deze werkzaamheden zijn vrijgesteld van een uitvoeringsvergunning. De werkzaamheden met beperkte impact zijn de bouwplaatsen van type U of UV:

  • U: omvang <300 m², gelegen naast de rijbaan en het fietspad en zonder impact op haltes van het openbaar vervoer, met een maximumduur van 60 dagen (bovengronds) of 30 dagen (ondergronds);
  • UV: omvang <50 m², gelegen naast de rijbaan en het fietspad, met een maximumduur van 24 uur.

Voor deze werkzaamheden is wel een vergunning nodig als er in dezelfde uitvoeringsperiode een andere bouwplaats is op die locatie. Een voorwaarde voor de vrijstelling is tevens dat het wegdek in zijn originele staat hersteld wordt, uiterlijk 5 werkdagen na het beëindigen van de werkzaamheden.

Eens het dossier geaccepteerd is door de wegbestuurder moet er ook (via Osiris) minstens 5 werkdagen voor de werkelijke start van de bouwwerf een startverklaring doorgestuurd worden.

Voor werkzaamheden op façade is steeds een uitvoeringsvergunning of uitvoeringsverklaring vereist. Werkzaamheden op façade zijn in principe niet onderhevig aan de coördinatieverplichting.

Voorafgaandelijk advies van beheerders van openbare diensten

Voorafgaand aan de werkzaamheden en de aanvraag in Osiris van de uitvoeringsvergunning, dient het advies gevraagd te worden van beheerders van openbare diensten die op die locatie hinder kunnen ondervinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanbieders van openbaar vervoer in Brussel (zoals de MIVB), Net Brussel (afvalophaling), hulpverleningsdiensten (DBDMH) enz. Deze adviezen moeten vervolgens opgeladen worden in Osiris. 

Politievergunning en goedkeuring signalisatieplan

Indien de bouwwerf een impact heeft op het verkeer, moet de aanvraag steeds een signalisatie- en eventueel omleidingsplan bevatten. Osiris zal dit plan doorsturen naar de politie (of in sommige gevallen de gemeente), en ook de goed- of afkeuring registreren. Zonder de goedkeuring van het signalisatieplan kunnen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden.

Osiris is gericht op het aanvragen van de uitvoeringsvergunning, maar maakt het dus ook mogelijk om akkoorden over het signalisatieplan te valideren. Daarnaast kunnen bepaalde politievergunningen en andere benodigde documenten (zoals een verplichte mobiliteitsdoorsnede) toegevoegd worden aan de aanvraag.

Deze politievergunningen moeten meestal eerst lokaal bij de gemeente of politie aangevraagd worden. De concrete benodigde vergunningen, modaliteiten en tarieven kunnen verschillen van gemeente tot gemeente.

Indien er een parkeerverbod moet aangevraagd worden, moet dit sowieso rechtstreeks bij de gemeente of de politie gebeuren. Dit is niet mogelijk via Osiris.

Sperperiode

Na de uitvoering van een gecoördineerde bouwplaats wordt een periode van 3 jaar vastgelegd waarin geen nieuwe gecoördineerde bouwplaats kan plaatsvinden op dezelfde locatie. De Commissie kan hierop uitzonderingen toestaan, zoals vastgelegd in de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg (artikel 67).

Geen enkele bouwplaats mag beginnen tijdens de eindejaarsperiode (behalve bouwplaats type UV of indien dringend).

Informeren actieve weggebruikers en omwonenden

Voor de aanvang van de bouwplaats (het benodigd aantal dagen hangt af van het type bouwplaats) moeten de weggebruikers geïnformeerd worden door middel van affiches in het Frans en het Nederlands, zowel voor als achter de bouwplaats. Omwonenden moeten minstens 3 dagen voor de start van de bouwplaats verwittigd worden, indien dit opgenomen is in de uitvoeringsvergunning.

Werkuren

In het algemeen geldt dat er tussen 7u en 19u gewerkt mag worden, met een ononderbroken duur van 7,5 uur. In specifieke omstandigheden en op bepaalde wegen of indien gelegen in een zone die werd aangeduid als hypercoördinatiezone, kunnen uitgebreide ononderbroken werkuren van 6 tot 22u opgelegd worden. Indien u buiten de vastgestelde werkuren wil werken, moet u de goedkeuring van de burgemeester krijgen en dit besluit ophangen aan de bouwplaats.